Voorwaarden voor levering

Algemene leverings- en webshopvoorwaarden voor New Skool Media B.V. en haar groepsmaatschappijen

A - Algemeen

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene leverings- en webshopvoorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn opgesteld door New Skool Media B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Spaklerweg 53 te (1114 AE) Amsterdam. New Skool Media B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 60745967, BTW nummer: NL 823920434B01. Deze Voorwaarden gelden tevens voor alle huidige en toekomstige groepsmaatschappijen van New Skool Media B.V. zoals New Skool Exploitatie B.V. en ONE Business B.V. (hierna gezamenlijk ‘NSM’).
 2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen NSM en natuurlijke personen (‘Klant’ of ‘Abonnee’) gesloten overeenkomsten (‘Overeenkomst’) bestaande uit onder andere een abonnementsovereenkomst (‘Abonnement’) met betrekking tot de door NSM uitgegeven (online) magazines (‘Tijdschriften) dan wel een overeenkomst met betrekking tot een (online) aankoop van een product (welkomstgeschenken etc.) (‘Product’). Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door NSM aan Klant verstrekte aanbiedingen en offertes en door Klant bij NSM geplaatste (online) bestellingen.
 3. Door het afsluiten van een Overeenkomst met betrekking tot een Abonnement of (online) bestelling van een Product, gaat Klant akkoord met deze Voorwaarden. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts in schriftelijke vorm worden afgeweken, met uitzondering van het bepaalde in artikel 1.4.
 4. NSM heeft het recht om deze Voorwaarden en aanbiedingen tussentijds te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatiecorrectie/indexatie. De gewijzigde Voorwaarden worden gepubliceerd op de websites van NSM en zullen 30 dagen na publicatie in werking treden.
 5. Indien Klant jonger is dan 16 jaar dan wordt deze geacht toestemming te hebben van een voogd/ouder.
 6. Deze Voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Dit verzoek kan gericht worden aan klantenservice@newskoolmedia.nl of de Voorwaarden kunnen via 085 888 5585 worden opgevraagd. De Voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op www.newskoolmedia.nl, www.tijdschriftnu.nlen op de individuele websites van de door NSM uitgegeven Tijdschriften.
 7. Bij tegenstrijdigheid tussen het Algemene deel (A) van deze voorwaarden en de inhoud van de onderdelen B-C, prevaleert de inhoud van de onderdelen B-C.

Artikel 2. Aansprakelijkheid en overmacht

 1. NSM is slechts aansprakelijk voor door Klant geleden schade indien deze schade aan NSM is toe te rekenen of indien deze schade als gevolg van een wettelijke bepaling voor risico van NSM komt. NSM is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het gebruik door Klant van enig door NSM geleverd Product of Abonnement, tenzij NSM aansprakelijk is conform het bepaalde inzake product- aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek dan wel indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van NSM.
 2. NSM is niet aansprakelijk voor schade die later dan zes (6) maanden na levering van het Product is ontstaan dan wel voor schade die niet binnen 14 dagen na het ontstaan aan NSM schriftelijk is gemeld. Indien de schade later is ontstaan zal NSM op verzoek van Klant informeren over het eventueel verhalen van de schade op de leverancier van het Product.
 3. Indien in rechte wordt vastgesteld dat NSM aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade, dan is deze beperkt tot de daadwerkelijk door Klant geleden, en door de verzekering van NSM uitbetaalde directe schade. Indien geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van NSM beperkt tot maximaal viermaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende levering of bestelling aan Klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 10.000 (tienduizend Euro). NSM is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van een overeengekomen leveringstermijn dan wel voor indirecte, gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden.
 4. Alle (redactionele) informatie, op de Websites en in de (online) Tijdschriften is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Evenwel kunnen NSM en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. NSM en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie.
 5. NSM is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van NSM gelegen omstandigheden waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, ziekte van personeel van NSM, tekortschieten van door NSM ingeschakelde toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid, productieverbod, slecht weer, brand en explosie.
 6. De Voorwaarden, genoemde abonnementsprijzen en Overeenkomst die door de Klant met NSM wordt aangegaan, zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten.

Artikel 3. Intelectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, naburige rechten, op alle door NSM uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berusten bij NSM en/of haar licentiegevers. Niets uit die publicaties in Tijdschriften, Websites of anderszins door NSM openbaargemaakt mag door of met medewerking van Klant worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van NSM.

Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten

 1. Alle door NSM gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden op basis van beschikbaarheid.
 2. De aanvaarding van een (online)bestelling (‘Bestelling’) door NSM geschiedt schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) of doordat NSM met uitvoering van een Bestelling begint. Door Klant aan NSM verstrekte Bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een Overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door NSM van deze Bestelling.
 3. Een Bestelling kan op ieder moment zowel telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden afgesloten. NSM is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een Bestelling te weigeren. Ook na aanvaarding van een Bestelling is NSM gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren. In een dergelijk geval is NSM niet gehouden tot meer dan de restitutie van de eventueel door Klant al vooruitbetaalde bedragen.
 4. Wijzigingen in een Bestelling moeten door Klant tijdig en schriftelijk aan NSM worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door NSM uitdrukkelijk worden aanvaard.
 5. NSM heeft het recht indien dit nodig of wenselijk is, Bestellingen geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden.
 6. De door NSM gehanteerde levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient NSM schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim komt.

Artikel 5. Vragen, klachten en adreswijziging

 1. Vragen met betrekking tot het Abonnement, facturen in verband met een Bestelling of een Overeenkomst dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan NSM ter attentie van de Afdeling Klantenservice te worden gericht. Deze afdeling is telefonisch te bereiken op 085 888 5585 of per e-mail via klantenservice@newskoolmedia.nl.
  BELANGRIJK: klanten van Naaipatronen.nl kunnen de klantenservice telefonisch bereiken op 058 216 76 22 of per e-mail via info@naaipatronen.nl.
 2. Klachten van welke aard dan ook, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 8 dagen na het ontstaan daarvan of de ontvangst van de factuur te worden gemeld aan NSM via de in artikel 5.1 genoemde mogelijkheden. NSM neemt klachten in behandeling en zal na twee weken hierop schriftelijk reageren.
 3. Klachten, onder andere met betrekking tot de bezorging van het betreffende Tijdschrift geven Klant niet het recht de betaling van facturen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 4. Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de Abonnee/Klant zowel de oude als de nieuwe gegevens tenminste 14 dagen voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan NSM door te geven.

Artikel 6. Overdracht

NSM mag uit deze Voorwaarden of de met Klant gesloten Overeenkomst voortvloeiende recht en verplichtingen aan een onderneming binnen haar eigen concern en aan derden overdragen in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van NSM of in het kader van de overdracht van een titel, website, een product of een dienst van NSM overdragen, met dien verstande dat deze onderneming de Overeenkomst gesloten tussen NSM en Klant naleeft. NSM zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht. Klant kan haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met NSM niet aan een derde overdragen, tenzij NSM daartoe schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.

Artikel 7. Privacy

 1. NSM respecteert de privacy van haar Klanten. Persoonlijke gegevens van Klanten worden door NSM dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. NSM houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet en andere toepasselijke privacy-gerelateerde wet- en regelgeving.
 2. Voor meer informatie over hoe NSM omgaat met persoonsgegevens zie .

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Voorwaarden en op de tussen Klant en NSM gesloten Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot de Voorwaarden en de Overeenkomst, worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam, met uitzondering van de geschillen die onder de competentie van de Kantonrechter vallen.

B – Specifieke voorwaarden abonnementen

Op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van NSM met betrekking tot een (online) Bestelling van een Abonnement op een door NSM uitgegeven (online) Tijdschrift, zijn naast de algemene bepalingen (zie onder A.) de onderhavige voorwaarden abonnementen van toepassing.

Artikel 9. Aangaan abonnement en welkomsgeschenk

 1. Een Abonnement kan door Abonnee op ieder moment telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden aangegaan. De totstandkoming van een Abonnement wordt door NSM schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) bevestigd. De bevestiging bevat onder andere het abonnementstype, de ingangs- en einddatum van het Abonnement en de contactgegevens van de klantenservice van NSM.
 2. NSM heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een verzoek van een Klant tot het aangaan van een Abonnement niet te accepteren. Indien een aanvraag niet wordt geaccepteerd zal NSM dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag schriftelijk aan Abonnee meedelen.
 3. Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe Abonnee gedurende de periode van 6 maanden geen Abonnement heeft gehad op het Tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is of bij vermoeden van misbruik (waaronder ook valt overmatig aangaan van Abonnementen), vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk en heeft NSM het recht het welkomstgeschenk c.q. de korting terug te vorderen.
 4. Aanbiedingen met een welkomstgeschenk gelden alleen zolang de voorraad strekt.
 5. In het onverhoopte geval dat een specifiek welkomstgeschenk niet meer op voorraad is dan zal NSM een alternatief daarvan bieden in de vorm van een vervangend welkomstgeschenk dan wel een korting op het abonnementstarief, een en ander ter keuze van Abonnee. Indien een vervangend welkomstgeschenk aangeboden wordt en indien voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt Abonnee het verschil terug. Als het vervangend welkomstgeschenk een hogere bijbetaling kent dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij Abonnee in rekening gebracht. Als Abonnee het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft Abonnee tot een jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen.
 6. NSM doet haar uiterste best om het welkomstgeschenk binnen 6 weken na ontvangst van het abonnementsgeld aan Abonnee te verzenden. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is, zal NSM Abonnee daarvan op de hoogte stellen.
 7. Eventuele gebreken of schade aan het welkomstgeschenk dienen door Abonnee binnen twee weken na ontvangst aan NSM te worden gemeld via 085 888 55 85 dan wel per e-mail klantenservice@newskoolmedia.nl. NSM is bevoegd om klachten die na deze termijn ontvangen worden niet in behandeling te nemen.

Artikel 10. Looptijd en opzegging van het abonnement

 1. Een Abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode of voor een bepaald aantal edities. Een Abonnement wordt daarna – behoudens opzegging als in dit artikel geregeld– automatisch verlengd, tenzij anders vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het Abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de Abonnee uiterlijk een (1) maand voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn NSM over deze opzegging moet berichten. Dit kan telefonisch op 085 888 55 85, per post aan het adres van NSM dan wel per e-mail aan klantenservice@newskoolmedia.nl geschieden. Informatie over de looptijd van het Abonnement kan opgevraagd worden bij de Klantenservice van NSM die te bereiken is op voornoemd telefoonnummer en e-mailadres.
 2. Bij automatische verlenging wordt het Abonnement omgezet in een Abonnement voor onbepaalde tijd, tenzij daartoe andere afspraken zijn gemaakt. Opzegging van het Abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand tenzij de betreffende titel 11 maal of minder per jaar verschijnt, dan dient Abonnee een opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen. Opzegging dient te geschieden op de wijzen als in artikel 10.1 genoemd.
 3. Indien een Abonnement wordt aangegaan voor bepaalde duur van meer dan 12 maanden en Abonnee ontvangt vanwege de overeengekomen duur van meer dan 12 maanden bij afsluiting een welkomstgeschenk, dan kan NSM een voortijdige opzegging van het Abonnement weigeren.
 4. Een zgn. cadeau Abonnement ten behoeve van een derde, wordt voor bepaalde tijd aangegaan en wordt niet automatisch verlengd.
 5. In het onverhoopt geval van het overlijden van een Abonnee, eindigt het Abonnement op het tijdstip waarop het overlijden van deze persoon aan NSM wordt medegedeeld. In dat geval kan restitutie van een deel van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode plaatsvinden, mits het een bedrag van meer dan € 10,00 (tien euro) betreft.

Artikel 11. Tarieven, prijswijziging en betaling

 1. De door NSM gehanteerde tarieven en prijzen gelden uitsluitend voor Abonnementen in Nederland en zijn inclusief verzendkosten en B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 2. Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan een bepaalde met de Abonnee overeengekomen periode te geschieden op een manier die Abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het Abonnement (bijv. automatische incasso of iDeal). De betalingstermijnen en de abonnementsprijzen die bij verlenging van het Abonnement gelden zijn terug te vinden in het colofon of de servicepagina van het Tijdschrift en worden middels een digitaal betaalverzoek of per factuur in rekening gebracht tenzij er een automatische incasso is overeengekomen.
 3. Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, heeft NSM het recht herinneringskosten in rekening te brengen. Indien de betaling van het Abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is NSM gerechtigd het Abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. NSM heeft alsdan het recht de vordering over te dragen aan een incassobureau.
 4. Bij beëindiging van het Abonnement na het eerste abonnementstermijn, heeft de Abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten Abonnement en het reeds betaalde bedrag.
 5. NSM behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het Abonnement te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie, verhoging van de grondstofprijzen of andere onvoorziene prijsstijgingen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende Tijdschrift gepubliceerd. Indien de wijziging een verhoging betreft en deze verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van het betreffende Abonnement, heeft Abonnee het recht het Abonnement te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand en op de wijze als genoemd in artikel 10.1 van deze Voorwaarden.
 6. Het storneren van een door NSM (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 12. Bezorging

 1. Vanaf de overeengekomen datum van eerste bezorging van het Abonnement, zal NSM zich inspannen voor een tijdige bezorging hiervan gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
 2. NSM is gemachtigd de bezorging van het overeengekomen Abonnement te staken indien tijdige betaling uitblijft.
 3. Abonnee dient klachten over de bezorging zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen te melden aan NSM ter attentie van de afdeling Klantenservice (zie artikel 10.1). NSM zal zich er vervolgens voor inspannen de betreffende editie van het Tijdschrift zo spoedig mogelijk te bezorgen. Aan deze bezorging zijn geen extra kosten verbonden. Klachten met betrekking tot de bezorging geven Abonnee niet het recht de betaling van het abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk niet te voldoen of op te schorten.
 4. NSM is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het niet-tijdig bezorgen.
 5. Abonnee dient wijzigingen in het bezorgings- dan wel factuuradres, tijdig, te weten uiterlijk vier weken van tevoren, aan NSM te verstrekken. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van Abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan NSM gemeld te worden.

Artikel 13. Staken en wijziging inhoud en lay-out van het tijdschrift

 1. NSM is te allen tijde gerechtigd de omvang, het aantal edities, inhoud, verschijningsvorm, -moment en/of frequentie en lay-out van haar Tijdschriften naar eigen inzicht te wijzigen, waarbij NSM ervoor zal zorgen dat het betreffende Tijdschrift ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding blijft staan tot het abonnementstarief.
 2. In geval van een staking van een Tijdschrift zonder vervanging, vindt restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de resterende betaalperiode vanaf de stakingsdatum van het Tijdschrift. In het geval van vervanging van een Tijdschrift door een andere uitgave of een wijziging van het Tijdschrift waardoor de Uitgave wezenlijk afwijkt van de onder het Abonnement door NSM toegezegde prestatie, heeft de Abonnee het recht om het Abonnement binnen vier (4) weken na aankondiging van de vervanging, dan wel binnen vier (4) weken na de ontvangst van het eerste vervangende of aangepaste Tijdschrift, afhankelijk van welk moment eerder is, te ontbinden door een schriftelijke mededeling.

C – Specifieke webshopvoorwaarden

Deze bepalingen (hierna: ‘Webshopvoorwaarden’) zijn in aanvulling op de bepalingen genoemd onder A. en eventueel B. van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Klant/Abonnee en NSM dan wel Bestelling van Klant/Abonnee waarbij door NSM via een door haar geëxploiteerde webshop (hierna: ‘Webshop’) Abonnementen, (digitale) Producten worden verkocht.

Artikel 14. Garantie

 1. NSM staat ervoor in dat de bestelde Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De afbeeldingen van de online aangeboden Producten worden zo nauwgezet mogelijk door NSM in beeld gebracht. NSM kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van deze Producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren Producten

Artikel15. Betaling en facturering

 1. Voor Producten anders dan online afgesloten Abonnementen (zie artikel 11), dient betaling te geschieden op een manier die Klant heeft geaccepteerd bij het aangaan van de (online) Overeenkomst (bijv. automatische incasso of iDeal).
 2. De door NSM gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief verzendkosten en B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. NSM behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd en gelden niet voor een reeds geplaatste Bestelling.

Artikel 16. Levering en uitvoering

 1. Klant kan een Overeenkomst met betrekking tot de online aankoop van een Product of Abonnement gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het betreffende Product door Klant of
  a. indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld, de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste Product heeft ontvangen;
  b. indien de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. voor een Overeenkomst betreffende regelmatige levering van Producten, zoals een Abonnement gedurende een bepaalde periode, de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste levering van het Product heeft ontvangen;
  d. bij online Abonnementen op digitale uitgaven, op het moment van de totstandkoming van het Abonnement.
 2. Klant heeft de plicht om tijdens de bedenktijd als genoemd in artikel 17.1 zorgvuldig om te gaan met het Product, de verpakking, labels en codering. Klant zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan NSM retourneren, overeenkomstig de door NSM verstrekte instructies.
 3. Indien Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt Klant dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het modelformulier voor herroeping (download hier een voorbeeld) of op een andere ondubbelzinnige manier aan NSM.
 4. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 17.3 bedoelde melding, stuurt Klant het online gekochte Product terug naar NSM of overhandigt hij dit aan (een bevoegd vertegenwoordiger van) NSM. Het Product dient te worden teruggestuurd met alle geleverde toebehoren, als het redelijkerwijs mogelijk is in originele staat en verpakking, en conform de door NSM eventueel verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Klant. Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen indien hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 5. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel, zijn de kosten van retournering voor rekening van Klant.
 6. NSM zal uiterlijk binnen 14 dagen het online bestelde Product retour is ontvangen, binnen de wettelijke termijn als genoemd in dit artikel, overgaan tot het terugstorten van het aankoopbedrag plus de verzendkosten. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarvan Klant de aankoop heeft betaald. Indien Klant een deel van de Bestelling niet retourneert, zullen geen verzendkosten worden vergoed.
 7. Het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel geldt niet voor de levering van Tijdschriften (met uitzondering van Abonnementen) en voorts niet voor Producten:
  a. die door NSM tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Klant;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop NSM geen invloed heeft;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Klant de verzegeling heeft verbroken.
  h. voor E-books, apps of andere digitale Producten (hierna gezamenlijk: ‘Digitale Producten’).
 8. NSM heeft het recht Klant te vragen naar de reden van herroeping. Klant heeft het recht maar niet de plicht deze vraag te beantwoorden.

Artikel 18. Klachten inzake aankopen via de NSM webshop

 1. Klachten in verband met via de webshop van NSM geplaatste Bestellingen, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 8 dagen na het ontstaan daarvan te worden gemeld aan NSM ter attentie van de afdeling Klantenservice (zie artikel 10.1) te worden gericht. NSM neemt klachten in behandeling en zal hierop uiterlijk binnen twee weken schriftelijk reageren.
 2. In het onverhoopte geval dat een geschil omtrent een Bestelling of aankoop via de NSM Website niet onderling tussen NSM en Klant wordt opgelost, heeft Klant het recht om een klacht in te dienen via een van de geschillencommissies van de ODR (Online Dispute Resolution). Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend en NSM dan wel Klant dient daar gevolg aan te geven.

Artikel 19. Bestelde digitale producten

 1. Voor via de Webshop aangeschafte Digitale Producten als E-Tijdschriften, apps etc. geldt eenzelfde herroepings- en ontbindingsrecht als genoemd in artikel 17 met uitzondering van Digitale Producten die na de aankoop via de website door Klant reeds zijn gedownload. Door het downloaden stemt Klant er uitdrukkelijk mee in dat NSM Klant toestemming geeft tot toegang tot het Digitale Product en dat Klant daarmee afstand doet van het recht gebruik te maken van het herroepings- en ontbindingsrecht.
 2. De (intellectuele eigendoms)rechten op de door NSM aangeboden Digitale Producten komen aan NSM dan wel haar licentiegever toe. Klant verkrijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht het Digitale Product te gebruiken.
 3. NSM heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op Digitale Producten rustende (intellectuele eigendoms)rechten. Het is Klant niet toegestaan bij door NSM of haar licentiegever beveiligde Digitale Producten, de beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Bovendien is het Klant niet toegestaan Digitale Producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 19.2 beschreven licentie te buiten gaan.

Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 1 juni 2019/© New Skool Media B.V. 2019. en kunnen hier gedownload worden.